Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Наукові видання   (56 найм.)

Сторінка 2/3 Попередня   Наступна

Боркач, Є. І.
Структура халькогенідних склоподібних напівпровідників: монографія [Текст] / Євгеній Ілліч Боркач / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 160 с.
У монографії представлені результати електронно-мікроскопічних та електронографічних досліджень структури масивних склоподібних халькогенідних напівпровідників. Детально розглянуто вплив умов отримання, насамперед температури ізотермічної витримки та швидкості охолодження на структуру.  Ціна: 25.00 грн
Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та Центральної Європи : матеріали симпозіуму. – Вид. 2-ге, без змін. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 84 с.
Видання вміщує матеріали симпозіуму (Торонто, 2008), організованого на пошану відомого американського вченого, професора Торонтського університету Павла-Роберта Маґочія.  Ціна: 30.00 грн
Падяк, В.
Русинська школа: відродження народної освіти : [Текст] : нарис / Валерій Падяк ; Дослідний центр карпатознавства при Вид-ві В. Падяка, ЗОБФ “Русинська школа” ; фото В. Падяка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 64 с. у. т. ч. 16 с. кольор. вкл.
Десять років на Закарпатті діє Програма відродження народної (недержавної) освіти. В області функціонують кілька десятків русинських недільних шкіл. Нарис підсумовує досвід їхньої діяльності.  Ціна: 50.00 грн
Електрохімічний аналіз нітрогеновмісних органічних лікарських та біоактивних речовин з використанням гетерополіаніонів структури Кеггіна як аналітичних реагентів [Текст] : [монографія] / Володимир Іванович Ткач, Іван Михайлович Мага, Олександр Вікторович Болотін. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 220 с. + діаграми + табл. – В надзаг. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії, ДВНЗ «Укр. держ. хіміко-технол. ун-т», Каф. аналіт. хімії та хім. технології, харч. добавок і космет. засобів, М-во аграр. політики і продовольства України, Голов. держ. інспек. захисту рослин, Ужгород. прикордонна держ. контрол.-токсиколог. лабораторія.
У монографії розглянуто хіміко-аналітичні, іонообмінні та спектральні властивості гетерополікомплексів структури Кеггіна. Описано застосування ГПК структури Кеггіна, як електродоактивних речовин. Наводяться методики визначення електрохімічними методами аналізу іонометрії та методом амперометричного титрування нітрогеновмісних органічних сполук (лікарські препарати, сполуки природного походження). Розглянуто математичний апарат, що використовується при дослідженні факторів впливу на стійкість та відтворюваність аналітичного сигналу.  немає в наявності
Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та Центральної Європи : матеріали симпозіуму [Текст] . – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 84 с.
Видання вміщує матеріали симпозіуму (Торонто, 2008), організованого на пошану відомого американського вченого, професора Торонтського університету Павла-Роберта Маґочія.  немає в наявності
Маґочій, П.-Р.
Україна : історія її земель та народів [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; пер. з англ. : Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочій ; покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр. вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с. + ХХІІ с. + карти + табл.
Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi: «A History of Ukra¬ine: The Land and Its Peoples», її другого, сут¬тєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.  немає в наявності
Падяк, В.
Нарис історії карпаторусинської літератури XVI–XXІ століть / Валерій Падяк ; Дослідний центр карпатознавства. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 204 с. : іл. + Карта.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття «карпаторусинська література» – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору. Впродовж віків становлення та розвиток літератури карпаторусинів сприяли збереженню цього східнослов’янського етносу на етнічній карті Центральної Европи – і всупереч роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності «русин».  213_naris.pdf (291 KB) Ціна: 100.00 грн
Гече, Ф.
Аналiз дискретних функцiй та синтез логiчних схем у нейробазисi : монографiя / Федір Елемирович Гече ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 212 с.
Монографiя присвячена дослiдженню реалiзованостi дискретних функцiй одним нейронним елементом, методам синтезу нейронних елементiв, а також синтезу логiчних схем iз цих елементів. Особлива увага придiляється вивченню нових властивостей нейрофункцiй. На основi матриць толерантностi отримано ряд необхiдних i достатнiх умов реалiзованостi функцiй алгебри логiки одним нейроелементом. Розроблено метод синтезу нейромереж для розпiзнавання дискретних сигналiв та зображень. Наводиться метод представлення дискретних зображень у нейробазисi, що забезпечує видiлення iнформативних ознак зображень, необхiдних для побудови розпiзнавальних схем. Для студентiв, iнженерiв, аспiрантiв, викладачiв i на¬укових спiвро¬бiт¬никiв кiбернетичних спецiальностей.  немає в наявності
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін. ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : Л. З. Григаш, В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с. : іл.
Збірник матеріалів міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Закарпатської ОУНБ, містить статті бібліотечних фахівців Закарпаття про діяльність бібліотек області, що охоплюють основні напрямки роботи книгозбірень – як системи Міністерства культури і туризму України, так і інших відомств за останнє п’ятиріччя. У конференції також взяли участь провідні фахівці Національної парламентської бібліотеки України.  немає в наявності
Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся = Responsibility for Creation and Sustainable Development in the Upper Tisa Region : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Ужгород, 16-17 травня 2008 р. = Materials of the international scientific practical seminar Uzhhorod, 16-17 May, 2008 [Текст] / відп. ред. О. М. Бокотей. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2010. – 112 с. : іл. – Укр. угор. та англ. мовами. – В надзаг.: Комісія з екології і мігрантів Конференції римо-католицьких єпископів України, Університет Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен (LMU), Німецький Федеральний фонд збереження навколишнього середовища (DBU), Мукачівська греко-католицька єпархія, Конференція римо-католицьких єпископів Угорщини, Генеральне консульство Угорської Республіки у м. Ужгороді, Благодійний фонд “Церква і навколишнє середовище”, Ужгородська греко-католицька богословська академія імені Блаженного Теодора Ромжі, Ужгородський національний університет.
Збірник містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і світською частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї і пропозиції представників різних конфесій і суспільних рухів та інституцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості.  немає в наявності
Елинек, Й. А.
Карпатская диаспора : Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948) / Йешаягу. А. Елинек ; пер. с англ. М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга, при участии С. Беленького, О. Клименко ; фотоматериалы и карты П. Р. Магочия ; ред. рус. текста В. Падяк. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2010. – 498 с. : [в т.ч.] 32 с. фото. + ХХІІ с. – На рус. языке.
Книга об истории еврейской общины исторической Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины и сопредельные русинские этнические территории – в составе Словакии, Венгрии и Румынии) первоначально была издана на иврите («Ha-golah le-raglei ha-karpatim, yehude Karpato-Rus’ u-Mukacevo, 1848–1948», Тель-Авив, 2003) исследовательским центром Гольдштейн Горен-Диаспора Тель-Авивского университета. Перевод осуществлен с дополненного и переработанного англоязычного издания этого труда («The Carpathian Diaspora: The Jews of Subcarpathian Rus’ and Mukachevo, 1848–1948», Нью-Йорк, 2007) и опубликован с разрешения Карпаторусинского исследовательского центра в США.  Ціна: 100.00 грн
Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвип. VIII : Ерделівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Ужгород, 7-9 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України ; редкол : А. Бокотей (голова) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2009. – 284 с. + 8 ст. кольор. іл.
Починаючи з 2003 року, Закарпатський художній інститут проводить науково-практичні конференції під назвою «Ерделівські читання», які мають статус всеукраїнських, а у 2006 та 2009 роках стали міжнародними. Спецвипуск VIII «Вісника ЛНАМ» містить матеріали «Ерделівських читань», проведених в Ужгороді 7-9 травня 2009 р. Серед тем, які розглядалися на конференції, особливу увагу було приділено проблемам розвитку закарпатського мистецтва та архітектури, сучасній мистецькій освіті та дизайну, питанням впровадження кредитно-модульної системи в художніх освітніх закладах.  немає в наявності
Мигович, І.
Закарпатський соціум: виклики і випробування. В 2-х ч. Ч. ІІ / Іван Іванович Мигович. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2009. – 354 с. : іл.
До книги, що складається з двох частин, включені статті, інтерв’ю, виступи на конференціях та інші публікації, що висвітлюють актуальні проблеми економічного, екологічного, соціального, етнокультурного, громадсько-політичного буття закарпатців у період руйнування соціалістичних основ та реставрації капіталістичних суспільних відносин в країні. Матеріали подаються у хронологічному порядку. У першій частині видання зібрано публікації за період з 1990 по 1998 рік, у другій – з 1999 по 2008 рік. Розмаїта мозаїка соціологічної інформації, політологічних оцінок і партійної публіцистики розрахована на істориків, аналітиків, управлінців, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами пізнання, збереження і розвитку соціуму в кризових умовах.  немає в наявності
Мигович, І.
Закарпатський соціум: виклики і випробування. В 2-х ч. Ч. І / Іван Іванович Мигович. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2009. – 378 с. : іл.
До книги, що складається з двох частин, включені статті, інтерв’ю, виступи на конференціях та інші публікації, що висвітлюють актуальні проблеми економічного, екологічного, соціального, етнокультурного, громадсько-політичного буття закарпатців у період руйнування соціалістичних основ та реставрації капіталістичних суспільних відносин в країні. Матеріали подаються у хронологічному порядку. У першій частині видання зібрано публікації за період з 1990 по 1998 рік. Розмаїта мозаїка соціологічної інформації, політологічних оцінок і партійної публіцистики розрахована на істориків, аналітиків, управлінців, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами пізнання, збереження і розвитку соціуму в кризових умовах.  немає в наявності
Герасимова, Г. П.
Россия и Украина в изображении Мора Йокаи: достоверность и фантазия : науч. монография / Герасимова Галина Петровна. – Ужгород: Издательство В. Падяка, 2009. – 264 с. – Рос. мовою.
Предлагаемая книга является первой в Украине научной монографией о жизни и творчестве классика венгерской литературы, романиста Мора Йокаи (1825–1904), в частности о его практически неизвестных у нас произведениях на темы из русской и украинской истории. Книга адресована научным работникам, аспирантам и студентам гуманитарного профиля, а также всем, кто интересуется историей и русско-венгерско-украинскими литературными взаимосвязями.  Ціна: 35.00 грн
Дуличенко, А. Д.
Письменность и литературные языки Карпатской Руси (XV–XX вв.) : вступительная статья, тексты, комментарии / Александр Дмитриевич Дуличенко.– Ужгород: Издательство В.Падяка, 2008. – 908 с.
В книге в виде кратких очерков и образцов текстов впервые представлена полутысячелетняя – с XV по XX вв. – история письменности и литературных языков Карпатской Руси. Тексты взяты из первичных источников и распределены по девяти эпохам, а внутри них – по жанрово-стилистическим признакам. Книге предпослана вступительная статья. В качестве приложения даны алфавитные системы, использовавшиеся в Карпатской Руси, указатели — именной, периодики и книг, из которых извлечен материал, а также факсимиле некоторых карпаторусинских изданий.  Ціна: 180.00 грн
Timkovič, Jozafát V., OSBM. = Тімковіч, Йозафат В., ЧСВВ.
Rusíni na Slovensku v cirkevných dokumetoch = Русини Словаччини в церковних документах. – I. diel.– Užhorod: Vydavateľstvo V.Pad’aka, 2006.– 648 s.– Словац. мовою.– Рез. англ., рос. та нім. мовами.
Публікуються церковні документи, що стосуються життєдіяльності русинів греко-католиків Словацької республіки. У першій частині книги увагу зосереджено на документах, які хронологічно охоплюють період з 1997 по 2005 рік та стосуються загалом Чину св.Василія Великого (ЧСВВ) та визнання русинів. Ця частина містить також шість апеляційних скарг, направлених папі римському. У другій частині книги зосереджені локальні документи, які регламентують діяльність окремих греко-католицьких парафій для русинів.  Ціна: 100.00 грн
Маґочій П.Р.
Євреї на Закарпатті: Короткий історичний нарис / Пер. з англ. мови Н.Кушко.- Ужгород: Вид-во В.Падяка = Magocsi P. R. Jews in Transcarpathia: A brief historical outline/ Ukrainian text translated by N.Kushko. - Uzhhorod: V.Padyak Publishers, 2005.- 28 c.: іл.- Укр. та англ. мовами.
Подається кількасотлітня історія заселення єврейською громадою територій історичного Закарпаття. Поодинокі єврейські втікачі обирали регіон, рятуючись від погромів під час повстання гайдамаків в Україні та трьох поділів Речі Посполитої. З часу прийняття Австрією Толерантного патенту (1781 р.) регіон стає привабливим, оскільки усунуто чимало політичних і економічних обмежень, з якими євреї стикались в інших європейських державах.
Громада, чисельність якої у XX столітті зросла до більше як 100 тис. чоловік, була повністю винищена фашистами під час Холокосту. І лише поодинокі її члени, що вижили, стали у витоків нової єврейської громади, що утворилася з числа 12-ти тисяч євреїв-переселенців на Закарпаття з інших частин Радянського Союзу. Зі зростанням еміграції до Ізраїля та США громада суттєво зменшилась і сьогодні є однією з найменших національних меншин у Закарпатській області.

This publication surveys several centuries of the history of Jews on the territory of historic Subcarpathian Rus’, the present-day Transcarpathian oblast of Ukraine. Individual Jews, fleeing from pogroms during the Haidamak uprising in Ukraine and the three partitions of Poland, found their way into the region in the late eighteenth century. Subcarpathian Rus’ became especially attractive following the Edict of Toleration issued by the Austrian government in 1781, which removed a wide range of political and economic restrictions that were typical for other European states where Jews lived.
The Jewish community in Subcarpathian Rus’, whose numbers grew to over 100,000 in the twentieth century, was virtually eliminated by the fascist-like regime which ruled the region during the time of the Holocaust. Only a few survivors from the Holocaust era became part of a new Jewish community in post-World War II Transcarpathia, which grew to a bout 12,000 persons, most of whom immigrated to the region from other parts of the Soviet Union. With the subsequent increase of out migration to Israel and the United States, the number of Jews was substantially reduced, so that today they are numerically one of the smallest minorities in Ukraine’s Transcarpathian oblast. .  Ціна: 2.00 грн
Рущак М.Ю., Падяк В.И.
Система хозяйствования в Закарпатской области в 1991–2004 гг: экономический упадок, развал аграрного сектора, губительное использование природных ресурсов, крах социальной защиты населения,политика ассимиляции русин, нарушение прав коренного населения / Исследовательский центр карпатоведения при Издательстве В.Падяка.- Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2004.- 56 с.- На рус. яз.
Поддерживаемая широкими слоями населения в 1990-1991 гг. программа местных хозяйственных элит по комплексному развитию Закарпатья в сочетании с политикой экономического суверенитета края оказалась неприемлемой для центральных органов управления в Украине и была ими заблокирована. Как свидетельствует статистический анализ за прошедшее более чем десятилетие, альтернативная система хозяйствования привела к многочисленным пагубным последствиям в агро-экономическом, социально-политическом и этно-национальном развитии Закарпатской области.  120_system.pdf (450 KB) немає в наявності
Фенич В., Цапулич О.
Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир та нарис історії Чину св.Василія Великого на Закарпатті / УжНУ.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 188 с.: іл.
Книга знайомить з історією та сьогоденням Свято-Миколаївського монастиря, заснованого отцями-василіанами у середині ХVІІІ століття на околиці села Малий Березний, що на Закарпатті. Літопис подій, опис життєдіяльності засновників та сподвижників монастиря, його видатних ігуменів подаються в контексті загальної історії греко-католицької церкви та утвердження в Карпатському регіоні Чину св. Василія Великого. Для науковців, аспірантів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями історії, культури та духовності краю.  немає в наявності

Сторінка 2/3 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp